tlf. 40 54 41 99

top logo

Punkteret igen!

Hvad koster en punktering dig?

Drive Safe forebygger punkteringer!

Kontakt Drivesafe for HJÆLP på telefon 40 54 41 99 eller udfyld formularen

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Please let us know your message.
Husk at sætte flueben her eller at svare på spørgsmålet

Handelsbetingelser

To view in English please scroll down

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder


1. Anvendelse

1.1. De almindelige salgs- og leverings­betingelser gælder for alle aftaler om Drive Safe Skandinavia ApS’, CVR-num­mer 35037578, salg og levering af produkter og til­knyttede ydelser til erhvervskunder.

 

2. Aftalegrundlag

2.1. Betingelserne udgør sammen med Drive Safe Skandinavia ApS’ tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Drive Safe Skandinavia ApS’ salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden. Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Drive Safe Skandinavia ApS udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

 

2.2. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

3. Produkter og ydelser

3.1. Produkter, som Drive Safe Skandinavia ApS sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

 

3.2. Tilknyttede ydelser, som Drive Safe Skandinavia ApS sælger og leverer til kunden, i for­bindelse med salg og levering af produkter såsom påfyldning udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leve­ringen.

 

3.3. Produkter og tilknyttede ydelser, som Drive Safe Skandinavia ApS sælger og leverer til kunden, er beregnet til påfyldning af dæk og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Drive Safe Skandinavia ApS i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Drive Safe Skandinavia ApS, i det omfang Drive Safe Skandinavia ApS måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 

4. Pris og betaling

4.1. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Drive Safe Skandinavia ApS’ gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Drive Safe Skandinavia ApS bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

 

4.2. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter modtagelse af varen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

5. Forsinket betaling

5.1. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Drive Safe Skandinavia ApS er uden ansvar for, har Drive Safe Skandinavia ApS ret til rente af det forfaldne beløb på 10 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

5.2. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Drive Safe Skandinavia ApS, har Drive Safe Skandinavia ApS ud over rente efter pkt. ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1. Drive Safe Skandinavia ApS’ tilbud er gældende i 15 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Drive Safe Skandinavia ApS i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Drive Safe Skandinavia ApS, medmindre Drive Safe Skandinavia ApS meddeler kunden andet.

 

6.2. Kunden skal sende ordrer på produkter eller tilknyttede ydelser til Drive Safe Skandinavia ApS skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.

 

6.3. Drive Safe Skandinavia ApS tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Drive Safe Skandinavia ApS.

 

6.4. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Drive Safe Skandinavia ApS’ skriftlige accept.

 

6.5. Hvis Drive Safe Skandinavia ApS’ bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Drive Safe Skandinavia ApS skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

7. Levering

7.1. Drive Safe Skandinavia ApS leverer alle solgte produkter i overensstemmelse med den valgte leveringsform ved bestillingen.

 

7.2. Drive Safe Skandinavia ApS leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Drive Safe Skandinavia ApS’ ordrebekræftelse. Drive Safe Skandinavia ApS har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

 

7.3. Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Drive Safe Skandinavia ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Drive Safe Skandinavia ApS, kan den ikke senere gøres gældende.

 

8. Forsinket levering

8.1. Hvis Drive Safe Skandinavia ApS forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer Drive Safe Skandinavia ApS kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 

8.2. Hvis Drive Safe Skandinavia ApS undlader at levere produkter eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 10 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Drive Safe Skandinavia ApS. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

9. Garanti

9.1. Drive Safe Skandinavia ApS garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 6 måneder efter leveringen.

 

9.2. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Drive Safe Skandinavia ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Drive Safe Skandinavia ApS, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Drive Safe Skandinavia ApS de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Drive Safe Skandinavia ApS beder om.

 

9.3. Inden rimelig tid efter at Drive Safe Skandinavia ApS har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Drive Safe Skandinavia ApS kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte produkter til Drive Safe Skandinavia ApS. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Drive Safe Skandinavia ApS. Drive Safe Skandinavia ApS bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

 

9.4. Inden rimelig tid efter at Drive Safe Skandinavia ApS har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.3Drive Safe Skandinavia ApS fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

 

9.5. Hvis Drive Safe Skandinavia ApS undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Drive Safe Skandinavia ApS har givet meddelelse til kunden efter pkt. 3, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 10 dage, kan kunden.

 

10. Ansvar

10.1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

 

10.2. Drive Safe Skandinavia ApS er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Drive Safe Skandinavia ApS, i det omfang Drive Safe Skandinavia ApS måtte ifalde produktansvar herudover.

 

10.3. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan Drive Safe Skandinavia ApS’ ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 15 % af det salg af produkter og tilknyttede ydelser, som Drive Safe Skandinavia ApS netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Drive Safe Skandinavia ApS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

 

10.4. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Drive Safe Skandinavia ApS ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 

10.5. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Drive Safe Skandinavia ApS ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure.Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Drive Safe Skandinavia ApS’ kontrol, og som Drive Safe Skandinavia ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

11. Immaterielle rettigheder

11.1. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Drive Safe Skandinavia ApS.

 

11.2. Hvis leverede produkter krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Drive Safe Skandinavia ApS for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 15 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anled­ning af produkters eller tilknyt­tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

 

12. Fortrolighed

12.1. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Drive Safe Skandinavia ApS’ erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

 

12.2. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Drive Safe Skandinavia ApS’ fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. . Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

 

12.3. Kundens forpligtelser efter pkt. - gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

13. Gældende ret og værneting

13.1. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

 

 

 

Ikrafttrædelse

 

Disse betingelser er trådt i kraft den 1. juni 2014 og er gældende for alle køb, der foretages på www.drive-safe.dk fra og med denne dato.

 

Hjemmesiden www.Drive-safe.dk drives af firmaet:

 

                      Drive Safe Scandinavia Aps CVR nr: 35037578

 

                      TELEFON +45 40 54 41 99, Lindholm Søpark 28 2-4, 9400, Nørresundby

 

  

 

Forbehold for ændringer:

 

Drive Safe forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

 Links:

 

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

 

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

 

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

 

Forbrugerinformation www.forbruger.dk

 

 


 

 

 

General Terms and Conditions of Sale 

1. Scope of Applicability

1.1. These General Terms and Conditions of Sale (“GTCS”) apply to all sales of goods by us notwithstanding any conflicting, contrary or additional terms and conditions in any purchase order or other communication from you. No such conflicting, contrary or additional terms and conditions shall be deemed accepted by us unless and until we expressly confirm our acceptance in writing.

 

1.2. We reserve the right to change these GTCS at any time. We will give you thirty calendar days’ notice of any changes by posting notice on our website.

 

2. Offers, Purchase Orders and Order Confirmations

 

2.1. All offers made by us are open for acceptance within fifteen calendar days from the date of issue, unless otherwise specifically stated therein, and are subject to the availability of the goods offered.

 

 

2.2. All purchase orders issued by you shall specify as a minimum the type and quantity of goods requested, applicable unit prices, delivery place and requested delivery dates. No purchase order shall be binding on us unless and until confirmed by us in writing.

 

 

3. Prices and Terms of Payment

3.1. The prices for goods shall be those set forth in our order confirmation. All prices are exclusive of taxes, impositions and other charges, including, but not limited to, sales, use, excise, value added and similar taxes or charges imposed by any government authority.

 

3.2. Unless expressly stated otherwise in our order confirmation, payment for goods shall be made 14 days after deliverance.

 

3.3. You must submit such financial information from time to time as may be reasonably requested by us for the establishment or continuation of payment terms. We may in our sole discretion at any time change agreed payment terms without notice by requiring payment cash in advance or cash on delivery, bank guarantee, letter of credit or otherwise.

 

3.4. If you fail to pay any invoice within seven calendar days of the due date of payment, we may suspend delivery of any purchase order or any remaining balance thereof until payment is made or terminate delivery of any purchase order or any remaining balance thereof by providing written notice of termination to you within seven calendar days of the expiration of the grace period. Further, we may charge you interest from the due date to the date of payment at the rate of 10 % per month. This shall be in addition to, and not in limitation of, any other rights or remedies to which we are or may be entitled at law or in equity.

 

3.5. Title to goods delivered shall remain vested in us and shall not pass to you until the goods have been paid for in full. If you fail to pay any invoice within fourteen calendar days of the due date of payment, we may retake the goods covered by the invoice. You must insure all goods delivered to their full replacement value until title to the goods has passed to you.

 

4. Terms of Delivery and Late Delivery

4.1. Unless expressly stated otherwise in our order confirmation, all deliveries of goods shall be delivered in accordance with the chosen delivering method. The risk of loss of or damage to goods shall pass to you in accordance with the agreed delivery term and in accordance with Danish law regarding purchase of goods.

 

4.2. The delivery dates of goods shall be those set forth in our order confirmation. If we fail to deliver goods within seven calendar days of the agreed delivery date, you may terminate the applicable purchase order in whole or in part (as to those goods affected by the delay) by providing written notice of termination to us within seven calendar days of the expiration of the grace period. Further, you may claim damages for any loss suffered as a result of the delay subject to the limitation of liability below. These shall be your exclusive remedies for late delivery.

 

4.3. We reserve the right to make delivery in instalments.

 

5. Acceptance of goods

5.1. You must inspect goods delivered upon receipt. You are deemed to have accepted goods delivered unless written notice of rejection specifying the reasons for rejection is received by us within five calendar days after delivery of the goods.

 

6. Warranty

6.1. We warrant that upon delivery and for a period of six months from the date of delivery goods purchased hereunder will conform in all material respects to the applicable manufacturer’s specifications for such goods and will be free from material defects in workmanship, material and design under normal use. The warranty does not cover damage resulting from misuse, negligent handling, lack of reasonable maintenance and care, accident or abuse by anyone other than us.

 

6.2. With respect to goods which do not conform to the warranty our liability is limited, at our election, to (i) refund of the purchase price for such goods less a reasonable amount for usage, (ii) repair of such goods, or (iii) replacement of such goods; provided, however, that such goods must be returned to us, along with acceptable evidence of purchase, within fourteen calendar days after you discovered the lack of conformity or ought to have discovered it.

 

6.3. We make no other warranty, express or implied, with respect to goods delivered hereunder, and the warranty constitutes our sole obligation in respect of any lack of conformity of goods delivered hereunder (except title). In particular, we make no warranty with respect to the merchantability of goods delivered or their suitability or fitness for any particular purpose.

 

7. Intellectual Property Rights Infringement

7.1. If any goods delivered hereunder are held to infringe a third party’s patent, utility model, design, trademark or other intellectual property right and you are enjoined from using same, we will, at our option and expense, (i) procure for you the right to continue using the goods; (b) replace the goods with non-infringing substitutes provided that such substitutes do not entail a material diminution in performance or function; (c) modify the goods to make them non-infringing; or (d) refund the purchase price of the goods less a resonable amount for usage. The foregoing states our sole liability for intellectual property rights infringement.

 

8. Limitation of Liability

8.1. Neither of us will be entitled to, and neither of us shall be liable for, indirect, special, incidental, consequential or punitive damages of any nature, including, but not limited to, business interruption costs, loss of profit, removal and/or reinstallation costs, reprocurement costs, loss of data, injury to reputation or loss of customers. Your recovery from us for any claim shall not exceed the purchase price for the goods giving rise to such claim irrespective of the nature of the claim, whether in contract, tort, warranty or otherwise.

 

8.2. We shall not be liable for any claims based on our compliance with your designs, specifications or instructions or repair, modification or alteration of any goods by parties other than us or use in combination with other goods.

 

9. Force Majeure

9.1. Either party shall be excused from any delay or failure in performance if caused by reason of any occurrence or contingency beyond its reasonable control, including, but not limited to, acts of God, acts of war, fire, insurrection, strikes, lock-outs or other serious labor disputes, riots, earthquakes, floods, explosions or other acts of nature. The obligations and rights of the party so excused shall be extended on a day-to-day basis for the time period equal to the period of such excusable interruption. When such events have abated, the parties’ respective obligations shall resume. In the event the interruption of the excused party’s obligations continues for a period in excess of thirty calendar days, either party shall have the right to terminate the applicable contract(s) of sale, without liability, upon thirty calendar days’ prior written notice to the other party.

 

10. Miscellaneous

 

10.1. The United Nations Convention for the International Sale of Goods shall not apply to these GTCS or to any contracts of sale entered into between us. Instead Danish law regarding the purchase and sales of goods shall apply to these GTCS.

 

10.2. No waiver of any provision of these GTCS shall constitute a waiver of any other provision(s) or of the same provision on another occasion. Failure of either party to enforce any provision of these GTCS shall not constitute a waiver of such provision or any other provision(s) of these GTCS.

 

10.3. Should any provision of these GTCS be held by a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, such provision may be modified by such court in compliance with the law giving effect to the intent of the parties and enforced as modified. All other terms and conditions of these GTCS shall remain in full force and effect and shall be construed in accordance with the modified provision.

 

10.4. These GTCS and all contracts of sale entered into between us shall be governed by and construed in accordance with the laws of Denmark without giving effect to any choice of law or conflict of law provisions. Any suits, actions or proceedings that may be instituted by either of us against the other shall be instituted exclusively before the competent courts of Denmark, however, without prejudice to our right to bring suits, actions or proceedings in any other court which would have jurisdiction if this provision had not been incorporated into these GTCS.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg

Hvorfor vente på den næste punktering,

Sådan virker Drive Safe

Når en punktering opstår, vil lufttrykket i dækket presse gummifiber ud i hullet for at danne en prop, som forhindrer yderligere lufttab.
Gummifibrene lukker hullet inden for to eller tre omdrejninger af hjulet.
Det sker så hurtigt, at du ikke opdager at punkteringen er sket.

Hvis der sidder et søm eller en sten i dækket kan den fjernes.

Guide - Sådan påfylders Drive Safe!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Sikkerhed

Hvis dæksiden er skadet eller revnet bør den udskiftes, og der indføres Drive Safe i det nye dæk.
Drive Safe Skandinavia ApS påtager sig intet Juridisk Ansvar i forbindelse med håndteringen og efterfølgende følgevirkninger med produktet.

Hvis du har nogle spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte os.